Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от “НЕТЕРА” ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ПРЕДОСТАВЯНЕ на ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ
от “НЕТЕРА” ЕООД
в сила от 21 август 2015 год.

 


I. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Нетера” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул. „Андрей Сахаров“ №20А, наричано по-долу “Нетера”, и Клиентите относно предоставянето на телекомуникационни услуги от Нетера. Тези Общи условия са задължителни за Нетера и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Нетера предоставя услуги на Клиента въз основа на приети Поръчки.

2. Договорът между Нетера и Клиента представлява съвкупността от приета по реда на тези Общи условия Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги, Описание на услугата (за всеки вид услуга), Споразумение за гарантиране на качеството на услугите, ако е приложимо, и настоящите Общи условия.

3. В случай на противоречие, по ред на намаляване на приоритетите се прилагат следните документи:
a) Поръчка;
b) Споразумение за гарантиране качеството на услугите;
c) Описания на услугите;
d) Настоящите Общи условия.

4. По смисъла на тези Общи условия:

4.1. “Телекомуникационна услуга” предоставяна от Нетера е всяка услуга, описана в Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги;

4.2. „Описание на услугата“ е документ съдържащ основните параметри на предоставяната услуга;

4.3. „Търговски параметри на услугата“ – съдържат се в Описанието на услугата. Търговските параметри са предмет на договаряне между Клиента и Нетера и се отразяват в Поръчката.

4.4. „Техническите параметри на услугата“ – включват елементи на техническата реализация на услугата и са определени в Описанието на услугата. Промяната на техническите параметри за дадена услуга не влияе на търговските условия или на ползването на услугата от Клиента.

4.5. “Споразумение за гарантиране качеството на услугите” - описва гаранциите за качеството и условията за поддръжка на услугите, включително обезщетения при отклонение от техническите параметри за наличност;

4.6. “Дата на активиране на услугата” е датата, на която Нетера започва ефективно да предоставя нова услуга на Клиента или датата на която е извършена промяна на услуга, която е вече активирана.

4.7. „Срок за активиране на услугата“ е срокът, в който Нетера се ангажира да активира определена услуга. Започва да тече от датата на получаване на първоначалното плащане от Клиента, освен ако не е уговорено друго в Поръчката;

4.8. “Приемателен протокол” е протоколът, подписан при успешно завършване на тестовете и приемане от Клиента на услугите, предоставяни от Нетера;

4.9. „Срок за предоставяне на услугата“ е срокът, указан в Поръчката за всяка конкретна услуга, в течение на който Нетера се ангажира да предоставя уговорената с приета Поръчка услуга. Този срок започва да тече от датата на активиране на услугата;

4.10. Отчетен период - е период от време, въз основа на който се отчита предоставянето на услугата, и за който Клиентът заплаща уговорена между страните цена. Отчетният период се посочва в Поръчката;

4.11. “Мрежа(та)” са една или повече електронни съобщителни мрежи за предоставяне на телекомуникационните услуги, предвидени в Поръчката.

5. Видове Услуги, предоставяни от Нетера чрез Мрежата

5.1. „Услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне“ - предоставянето на тези услуги се прекратява с изтичане на техния срок.

5.2. „Услуги с автоматично продължаване“ - предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок.

5.3. Съобразно начина на заплащане услугите могат да бъдат предплатени или услуги, които се заплащат в края на отчетния период.

5.4. Съобразно начина на отчитане услугите могат да бъдат абонаментни или с отчитане на ползването. При абонаментните услуги се отчита периодът от време, през който Клиентът е имал достъп до услугата независимо дали е използвал услугата. При услугите с отчитане на ползването Клиентът получава достъп до услугата и може да я ползва при поискване, като се отчита реалното ползване на услугата.

5.5. Съобразно начина на предоставяне услугите могат да бъдат еднократни услуги и услуги с периодично предоставяне.

6. Поръчка за предоставяне на услуги

6.1. Поръчката между Нетера и Клиента се счита за сключена от датата на нейното подписване от двете страни.

6.2. В Поръчката се посочват идентификационни данни на Нетера и Клиента, описание на услугите, срок или дата на активиране на услугите, срок на предоставяне на услугите, лица за контакт, адрес за кореспонденция и други.

6.3. С Поръчката страните уговарят:

6.3.1. Предоставянето на една или повече нови услуги, всяка от които се отбелязва с „нова“;

6.3.2. Промени по отношение на услуги, предоставяни от Нетера на Клиента. Тези услуги се отбелязват с „изменена“;

6.3.3. Прекратяването на услуги, в случаите, когато прекратяването се извършва по взаимно съгласие на страните.

6.3.4. Поръчката може да съдържа и опис на всички останали услуги, които Нетера предоставя на Клиента към този момент, като тези услуги се описват в отделна секция.

6.4. Нетера може да предоставя на Клиента услуги с нулева стойност и в случаите, когато Поръчката за тях не е подписана от Клиента.

7. Активиране на услугата. Приемателен протокол

7.1. Активирането на услугите се удостоверява с извършването на приемателен тест. Продължителността и условията за провеждане на теста са посочени в Описанието на услугата.

7.2. Тестът се счита за успешен, ако резултатите му отговарят на параметрите, посочени в Описанието на услугата.

7.3. След успешно завършване на приемателния тест, Нетера започва предоставянето на услугите. Тази дата се счита за дата на активиране на услугите.

7.4. На датата на активиране се съставя Приемателен протокол (Протокола), с който се констатира покриване на качествените показатели, предварително уговорени между страните. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните и представлява неразделна част от Договора. За упълномощени представители на страните се считат техните служители, както и други лица, за които може да се направи основателно предположение, че могат да удостоверят активирането на услугите.

7.5. В случай, че в 5 дневен срок от получаване на Протокола Клиентът не го подпише и не направи възражение относно качеството на услугите, приемателният протокол се счита за подписан.

7.6. В случай, че Клиентът има основателни възражения, те се разглеждат, правят се нужните промени и се провежда нов приемателен тест.

 

II. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

 

8. Нетера има право:

8.1. да получава от Клиента уговорените суми за предоставяните услуги в срокове и в размер съгласно условията на Поръчката;

8.2. да дава указания и инструкции на Клиента за правилно използване на услугите;

8.3. да прекъсва временно предоставянето на услугите на Клиента при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на Мрежата;

8.4. да изменя техническите параметри и конфигурации на услугите при условие, че не се изменят търговските параметри на услугите и промените се извършват единствено по време на планирана профилактика;

8.5. незабавно да спре предоставянето на услугите в случай, че Клиентът наруши чл.12.7 от настоящите Общи условия.

9. Нетера е длъжно:

9.1. да предоставя на Клиента уговорените услуги;

9.2. да предоставя услугите с гарантирано качество и ниво на поддръжка, съгласно Споразумението за гарантиране качеството на услугите (ако е приложимо) и Описанието на услугите, съдържащи гаранциите за качество и неустойките при отклонение от техническите параметри за наличност;

9.3. в случаите, когато има планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора.

10. Отговорност на Нетера

10.1. Нетера носи отговорност за предоставяне на услугите само в границите между крайните точки на услугите.

10.2. Нетера има право незабавно да прекрати предоставянето на услугите, ако Клиента застрашава нормалната работа на Мрежата или на други клиенти на Нетера по какъвто и да е начин или ако услугите са били използвани по начин, който може да доведе до отговорност за Нетера.

11. Клиентът има право:

11.1. да получава услугите с параметри и качество, съгласно условията на Договора;

11.2. да иска информация и и получава справки относно ползването на услугите, предоставяни от Нетера;

12. Клиентът е длъжен:

12.1. да заплаща своевременно и в пълен размер, дължимите от него суми, определени в Поръчките.

12.2. да уведомява Нетера за проблеми, свързани с ползването на услугите;

12.3. да пази доброто име и търговския имидж на Нетера;

12.4. да оказва пълно съдействие на Нетера за предоставяне на услугите и отстраняване на проблеми свързани с тях, както и да предоставя достъп на представители на Нетера до крайните точки на предоставяне на услугите, находящи се в негово владение;

12.5. да използва само крайни устройства, одобрени от Нетера;

12.6. да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства предоставени от Нетера и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Нетера;

12.7. да не нарушава нормалното функциониране, сигурността или целостта на мрежата или услугите на Нетера, да не препятства или смущава ползването на услуги от други клиенти на Нетера, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Нетера.

13. Невъзможността на Клиента да използва услугите по причини, за които Нетера не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях.

 

III. ФОРС МАЖОР

 

14. Форс мажор е всеки случай на непреодолима сила или случайно събитие. За случаи на форс мажор се считат и действия на трети лица извън контрола на Нетера, които са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията на Нетера.

14.1. Страните не носят отговорност за изпълнение на задълженията си в случай на форс мажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, изискуеми преди настъпването на форс мажорните обстоятелства.

14.2. Страната, която е под въздействие на форс мажорни обстоятелства е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията наложени от тях.

 

IV. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

15. За предоставяните услуги Клиентът заплаща на Нетера възнаграждение, както следва:

15.1. По отношение на еднократните услуги:
a) определена цена за предоставената услуга (еднократна такса);

15.2. По отношение на периодичните услуги на абонаментен принцип:
a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);
b) периодична абонаментна цена (абонаментна такса);

15.3. По отношение на услугите с отчитане на използването:
a) такса за използване;

15.4. Други такси, определени в поръчката

16. В 5 дневен срок от подписване на Поръчката от страните, Клиентът заплаща на Нетера първоначална сума за всяка услуга, включваща:
a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);
b) първа абонаментна цена (за предплатените периодични услуги);
c) други такси (ако има такива).

17. Клиентът заплаща уговорените такси на определени дати (падеж) посочени в договора за всяка отделна услуга.

18. Периодична услуга се таксува от датата на активиране до датата на спиране.

19. За първия и последния отчетен период от предоставяне на периодична услуга се дължи абонаментна цена пропорционално на времето, през което тя е предоставяна. Изравняването се извършва след завършване на съответния отчетен период.

20. Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път по банкова сметка на Нетера, посочена в Поръчката.

20.1. Всички цени, освен ако не е указано друго, са без включен ДДС.

20.2. Неполучаването на фактура не освобождава Клиента от задължението за заплащане на таксите в срок.

20.3. При плащане по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Нетера.

20.4. Всички комисионни, такси и други разноски на банката на Клиента във връзка с банковия превод са за сметка на Клиента.

 

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 

21. Неустойка за неизпълнение на Нетера

21.1. В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а Нетера се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в Споразумението за гарантиране качеството на услугите.

21.2. Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.

21.3. Заявките за получаване на неустойката по предходния член се депозират писмено от Клиента пред Нетера в 30-дневен срок след края на отчетния период, през който е констатирано нарушено качество. Нетера се задължава при основателност на претенцията да издава кредитно известие.

21.4. Нетера не дължи неустойка в случаите, когато отклонението от времето за наличност на услугата се дължи на форсмажорни обстоятелства, причини извън крайните точки на предоставяне на услугата или на извършвана от Нетера профилактика, докато трае същата.

22. При забава за активирането на услугата над 30 дни, Нетера дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0,25% от еднократната сума за активиране на услугата, но не повече от пълният размер на инсталационната такса.

23. Неустойка за неизпълнение на Клиента. Временни санкции

23.1. В случай на забавено плащане на дължима от Клиента сума Нетера има право на неустойка в размер на 0.25% от дължимата сума за всеки ден забава до окончателното изплащане.

23.2. В случай на забавено плащане над 7 дни, Нетера може да спре предоставянето на услугата. Това не лишава Нетера от правото да развали Договора изцяло или само по отношение на услугата, за която Клиентът не заплаща дължимите суми. В този случай Клиентът дължи неустойка в размер на абонаментните такси за предоставяне на услугата за времето на нейното спиране. Предоставянето на услугата се възстановява след заплащане от Клиента на всички дължими съгласно Поръчката суми, включително неустойките.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ. РАЗВАЛЯНЕ

 

24. Услугите се прекратяват, както следва:

24.1. Всяка услуга може да бъде прекратена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

24.2. При услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне - с изтичане на срока се преустановява тяхното предоставяне;

24.3. При услугите с автоматично продължаване предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок за неограничен брой последващи периоди, всеки от които е равен на отчетния период за съответната услуга. Преустановяване на предоставянето на тези услуги се извършва след отправяне на писмено уведомление от някоя от страните, че желае прекратяване на услугата. Срокът на уведомлението е равен на отчетния период, но не повече от 1 месец.

25. Разваляне от Клиента при забавено активиране 
Клиентът може да развали Договора частично по отношение на определена услуга с отправяне на писмено предупреждение до Нетера, с което предоставя допълнителен 15-дневен срок за активиране на услугата. Ако в предоставения 15 дневен срок услугата не бъде активирана, Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга.

26. Разваляне от Нетера

26.1. Ако Клиентът не заплати в срок първоначалната сума за определена услуга, Нетера има право да развали Договора по отношение на тази услуга с отправяне на писмено предупреждение до Клиента, с което предоставя допълнителен 15 дневен срок за заплащане на първоначалната сума. С изтичането на този срок договорът се счита за развален по отношение на тази услуга и Нетера прекратява нейното предоставяне, освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Нетера заедно с дължимата неустойка.

26.2. Ако Клиентът просрочи с повече от 30 дни заплащането на абонаментна такса за определена услуга, Нетера има право да развали Договора частично по отношение на тази услуга като предостави на Клиента срок за заплащане. С изтичането на този срок Нетера прекратява предоставянето на услугата освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Нетера, заедно с дължимата неустойка.

26.3. В случай на неизпълнение на задълженията на Клиента, предвидени в чл.12.7, Нетера има право да развали Договора незабавно.

26.4. Извън горните хипотези, Нетера има право да развали Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга при неизпълнение на което и да е друго задължение на Клиента.

27. Неустойки при разваляне по вина на Клиента 

При разваляне на Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга по вина на Клиента, Клиентът дължи на Нетера неустойка в размер на оставащите абонаметни такси за услугите, по отношение на които Нетера е упражнила правото си на разваляне, до изтичане на техния срок, а в случаите на разваляне на целия Договор, за всички услуги.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

28. Клаузите на Договора нямат за цел отстъпването на права върху софтуер. Нетера не отстъпва и Клиентът не придобива авторски и/или други права на интелектуална собственост върху софтуер във връзка с предоставяните от Нетера на Клиента услуги.

29. По време на действието на Договора и за срок от 3 години след това, всяка страна се задължава да не разгласява пред трети лица и пази в тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на другата страна, предоставени при условията на конфиденциалност или които разумно може да се предположи според обстоятелствата, че представляват конфиденциална информация. Всяка от страните се задължава да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Търговските параметри и условия на Договора представляват конфиденциална информация.

30. Адресите и начините за кореспонденция между страните се уговарят в Поръчката.

30.1. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в Поръчката, тя е длъжна в 5дневен срок да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

31. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите на Договора се окаже/окажат недействителна/и, това не води до недействителност на Договора, на други клаузи или части от него. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона като страните ще продължат да прилагат останалата част на Договора без съответната нищожна разпоредба или съгласно нейното заместване по право от съответната императивна норма.

32. Всички спорове, свързани с договора, се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато, се решават от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, в състав от трима арбитри.

33. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

Обратно