Виртуален облачен център за данни - описание на услугата

Виртуален облачен център за данни

Описание на услугата

1. Дефиниция на услугата

Нетера предоставя под наем част от ресурсите на специализирана платформа (комбинация от софтуер, хардуер и мрежова свързаност) под формата на виртуални ресурси. Клиентът има възможност сам да управлява тези ресурси през Интернет и да ги комбинира в един или няколко Cloud сървъра, както и да променя параметрите на сървърите по всяко време в рамките на предоставените му ресурси.

Услугата е предплатена на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е един месец.

2. Търговски параметри на услугата

2.1. „Виртуални процесорни ядра“ - брой на разполагаемите виртуални процесорни ядра (примери: „2“, „4“);

2.2. „Физическа памет“ – размер на разполагаемата физическата памет в мегабайти (примери: „512MB“, „1024MB“, „2048MB“);

2.3. „Дисково пространство“ - размер в гигабайти на разполагаемото дисково пространство (примери: „10GB“, „100GB“);

2.4. „Пространство за съхранение на архиви“ - размер в гигабайти на разполагаемото дисково пространство за съхранение на архиви (примери: „10GB“, „100GB“, а ако Клиентът не желае да използва опцията - „0GB“);

2.5. „Интернет свързаност“ - споделена или гарантирана Интернет свързаност на услугата в Mbps (примери: „10Mbps“, „50Mbps“);

2.6. „IPv4 адреси“ - брой на предоставените реални IPv4 адреси (примери: „1“, „4“).

3. Подробно описание на услугата

3.1. Точка на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя в Sofia Data Center.

3.2. Управление на услугата

Клиентът получава достъп до уеб базиран контролен панел, чрез който има възможност да:

a) създава, стартира, спира, рестартира и изтрива Cloud сървъри в рамките на предоставените му ресурси;

b) инсталира и преинсталира Cloud сървърите си чрез набор от шаблони с операционни системи;

c) наблюдава в реално време статистики за натовареността на процесорите и мрежата на Cloud сървърите;

d) създаде и достъпи архивни копия на Cloud сървърите и да възстанови сървърите от тях в случай на проблем (ако е закупил опцията „Пространство за съхранение на архиви“);

e) създаде собствени шаблони от архивни копия, които може да използва за инсталиране на Cloud сървъри;

f) достъпи Cloud сървърите си чрез java базирана VNC конзола;

g) възстанови паролите си за достъп до Cloud сървърите;

h) създаде и управлява допълнителни потребителски акаунти, на които да делегира пълен или частичен достъп до функциите на уеб базирания контролен панел;

i) получи помощ, в случай че има въпроси или проблеми с услугата си чрез Центъра за поддръжка;

j) добави средства под формата на депозит, които може да използва за автоматично плащане на услугата или за неин ъпгрейд.

k) да закупи още Cloud сървъри или допълнителни услуги.

3.3. Условия на услугата

3.3.1. С поръчка на услугата Клиентът се съгласява с условията, описани в настоящия документ, както и с общите условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ООД.
Общите условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ООД могат да бъдат намерени в уеб базирания контролен панел в категорията „Общи Условия“ на секцията „Полезна информация“.

3.3.2. Клиентът има възможност да заяви ъпгрейд или даунгрейд на параметрите на услугата чрез уеб базирания контролен панел по всяко време. Под ъпгрейд се разбира увеличаване на параметрите, така че стойността им да е по-висока от текущата, а под даунгрейд - намаляване, така че тяхната стойност да е по-ниска.
Клиентът има възможност да направи даунгрейд на параметрите само до базовата конфигурация на услугата, която е закупил. Параметрите на всяка базова конфигурация са посочени в уеб базирания контролен панел.

3.3.3. При избор на опцията „Пространство за съхранение на архиви“ Клиентът получава възможност да архивира Cloud сървърите си. При архивирането се прави компресирана снимка (snapshot) на диска, на който се намират операционната система и данните.
Архивирането може да се извършва периодично автоматично в предварително зададено от Клиента време или еднократно. Конфигурирането на автоматичното архивиране или извършването на еднократно става чрез уеб базирания контролен панел.
При запълване на закупеното дисково пространство за съхранение на архиви, последващи такива не се правят. Клиентът има възможност да закупи допълнително пространство или да изтрие стари архиви чрез опции в уеб базирания контролен панел.

3.3.4. При различни операции със сървърите през уеб базирания контролен панел, като например ъпгрейд или даунгрейд на ресурсите на сървъра, промяна на мрежовите настройки и др., сървърите се рестартират автоматично, за да се отразят промените.

3.3.5. При автоматичното създаване на Cloud сървър се генерира случайна парола за достъп до него.
Тази парола е видима в уеб базирания контролен панел. За по-голяма сигурност Нетера препоръчва на Клиента да смени паролата чрез самия сървър, така че тя да е различна от генерираната. В случай че Клиентът забрави паролата си, има възможност да я възстанови чрез опция в уеб базирания контролен панел.

3.3.6. Интернет свързаността, посочена в търговските параметри на услугата, може да бъде споделена или гарантирана. При споделената свързаност посоченият капацитет не е гарантиран, а максимално достижим. Гарантираната свързаност предоставя достъп с гарантирана и симетрична скорост до международното Интернет пространство.

3.3.7. Като част от тази услуга Нетера предоставя на Клиента едно или няколко потребителски имена и пароли за достъп до ресурсите или тяхното управление. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на тези потребителски имена и пароли, както и за всички обстоятелства възникнали при използването им.

3.3.8. Нетера не носи отговорност за действия на допълнителни потребителски акаунти, които Клиентът е създал и на които е предоставил достъп до управлението на услугите си чрез опцията в уеб базирания контролен панел.

3.3.9. Съдържанието, което се намира върху сървърите, се предоставя изцяло от Клиента. Нетера не носи никаква отговорност за това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на разполагането и използването на това съдържание, нито и за обстоятелства, възникнали в следствие на използването на услугата от страна на Клиента или трети страни.

3.3.10. Достъпът до услугата се прекратява, ако Клиентът не я поднови след изтичане на срока, за който е заплатена. Ако услугата не бъде подновена в последващ 14 дневен срок всички сървъри и данни на Клиента се изтриват. При наличие на достатъчно свободни ресурси е възможно Нетера да запази данните за период до 30 дни преди те да бъдат изтрити.

4. Плащания и депозит

4.1. Нетера предоставя възможност на Клиента да извърши плащания по направени поръчки чрез няколко начина за разплащане.

4.2. При плащане чрез онлайн методи за разплащане (ePay.bg, PayPal, с кредитни карти и др.) по направени поръчки, те се обработват автоматично. При плащане с други методи за разплащане (банков трансфер и др.) поръчките се обработват до 1 работен ден след постъпило плащане от страна на Клиента.

4.3. Нетера предоставя възможност на Клиента да добави средства в уеб базирания контролен панел под формата на депозит. Добавените средства се използват автоматично при последващи плащания.
Ако стойността на депозита е равна или надвишава стойността на плащането, то се извършва автоматично. Ако стойността на депозита е по-малка от стойността на новото плащане, Клиентът следва да доплати само разликата.

4.4. При даунгрейд на ресурсите стойността на намалените ресурси се изчислява до края на отчетния период и сумата се прехвърля под формата на депозит.

4.5. Клиентът има възможност да заяви наличните средствата под формата на депозит да му бъдат възстановени. Това може да стане само след изтичане на срока на услугата или прекратяване на договора по взаимно съгласие и то, в случай че Клиентът не използва други облачни услуги от Нетера.
Клиентът трябва да заяви писмено желанието си в срок до 30 дни след изтичане на срока на услугата или прекратяването на договора чрез отваряне на нова заявка за поддръжка в уеб базирания контролен панел.
Сумата, подлежаща на възстановяване, се изплаща по банков път в срок до 30 дни след направената заявка или по начина, по който средствата са били добавени в уеб базирания контролен панел.

5. Допълнителни услуги

5.1. Управление и поддръжка на Cloud сървъри

Услугата предоставя възможност за професионална софтуерна поддръжка и управление на Cloud сървъри от висококвалифицирани специалисти.
Пълно описание и условията на услугата могат да бъдат намерени
в уеб базирания контролен панел, в категорията „Общи Условия“ на секцията „Полезна информация“.

5.2. Мониторинг на Cloud сървъри

Услугата предоставя възможност за 24x7x365 наблюдение от специализирана мониторинг система на Cloud сървърите и услугите работещи върху тях.
Пълно описание и условията на услугата могат да бъдат намерени
в уеб базирания контролен панел в категорията „Общи Условия“ на секцията „Полезна информация“.

5.3. Софтуер под наем

Чрез тази услуга Нетера предоставя на Клиента възможност да инсталира и използва набор от лицензирани софтуерни продукти върху Cloud сървърите си за периода на услугата.
Пълно описание и условията на услугата могат да бъдат намерени в уеб базирания контролен панел в категорията „Общи Условия“ на секцията „Полезна информация“.

5.4. Еднократна техническа помощ

Услугата предоставя възможност на Клиента да получи еднократна техническа помощ от висококвалифициран системен администратор.
Пълно описание и условията на услугата могат да бъдат намерени в уеб базирания контролен панел в категорията „Общи Условия“ на секцията „Полезна информация“.

6. Дефиниция за наличност и приемателен тест

6.1. Услугата се смята за работеща и напълно налична, ако уеб базираният контролен панел за нейното управление е достъпен през Интернет и чрез него могат да бъдат създавани и управлявани виртуални сървъри от предоставените ресурси.

6.2. Услугата се смята за работеща и частично налична, ако вече създадените и стартирани Cloud сървъри могат да се достъпят през Интернет, но уеб базираният контролен панел за тяхното управление не е наличен.

6.3. При всяко друго състояние, различно от т.6.1 и 6.2, услугата се счита за наработеща и неналична.

6.4. Приемателният тест се счита за успешен, ако услугата е налична след активиране.

7. Активиране и поддръжка

7.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

7.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел.

7.3. В случай че достъпът до уеб базирания контролен панел е невъзможен, Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на мрежата (NOC) на Нетера.
Телефоните за 24 часова връзка с Центъра за управление на мрежата (NOC) са : +359 888 929966 мобилен и +359 2 974 3311 фиксиран.

Обратно