Cloudware

×
×

Create Account

Съгласен/а съм с политиката за съхранение и използване на личните Ви данни
1. Предоставям съгласие „Нетера“ ЕООД (Нетера) да обработва личните ми данни за целите на директния маркетинг – предлагане на услуги и продукти на Нетера, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани услуги и продукти.

2.Предоставям съгласие да бъдат изготвяни подходящи за мен предложения за продукти и услуги от партньори на Нетера.
3.Желая да получавам маркетингова информация, във връзка с т. 1 и/или т. 2, през следните канали:

Да, за всички


по телефон

чрез e-mail

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Нетера. В случай, че оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някоя или всички цели, посочени по-горе, Нетера няма да използва личните Ви данни и информация за съответната цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Type the characters you can see in the image below
Refresh